|

Emotional Support

😔❤️🔄 #LoveVsIndifference #EmotionalSupport #TrueLove
The person who loves you will feel distressed when you frown; the person who doesn’t love you thinks you’re swinging when you hang yourself.
//
爱你的人 你皱了眉 他都会心疼 不爱你的人 你上吊了 他都觉得你在荡秋千。
Ài nǐ de rén nǐ zhòule méi tā dūhuì xīnténg bù ài nǐ de rén nǐ shàngdiàole tā dōu juédé nǐ zài dàng qiūqiān.
//
Ái nhĩ đích nhân nhĩ trứu liễu mi tha đô hội tâm đông bất ái nhĩ đích nhân nhĩ thượng điếu liễu tha đô giác đắc nhĩ tại đãng thu thiên.
//
Người yêu bạn, bạn cau mày, anh ấy sẽ đau lòng; người không yêu bạn, bạn treo cổ, anh ấy nghĩ rằng bạn đang chơi xích đu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *