| |

The Light Gets In

☀️💔✨
There is a crack in everything
That’s how the light gets in.
(Leonard Cohen)
//
万物皆有裂痕,那是光进来的地方。
Wànwù jiē yǒu lièhén, nà shì guāng jìnlái dì dìfāng.
//
Vạn vật giai hữu liệt ngân, na thị quang tiến lai đích địa phương.
//
Vạn vật đều có vết rách, đó là nơi ánh sáng chiếu vào.

P.s.: Picture taken in Wollonggong, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *