|

Eat With You

🍽️😄
All good things come to an end, but if you treat me, I can eat with you for a while.
//
天下没有不散的宴席,但如果你请客,我可以陪你多吃一会儿。
Tiānxià méiyǒu bú sàn de yànxí, dàn rúguǒ nǐ qǐngkè, wǒ kěyǐ péi nǐ duō chī yīhuǐ’er.
//
Thiên hạ một hữu bất tán đích yến tịch, đãn như quả nhĩ thỉnh khách, ngã khả dĩ bồi nhĩ đa cật nhất hội nhi.
//
Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, nhưng nếu như bạn mời khách, tôi có thể cùng bạn ăn thêm một lúc.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *