| |

Appreciate Moments

🌟🚶‍♀️👋
Cherish all the unexpected, and belittle all leaving without saying goodbye.
//
珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。
Zhēnxī suǒyǒu de bù qī ér yù, kàndàn suǒyǒu de bùcí’érbié.
//
Trân tích sở hữu đích bất kỳ nhi ngộ, khán đạm sở hữu đích bất từ nhi biệt.
//
Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ tất cả đi không từ giã.

P.s.: Picture taken in Bangkok, Thailand in 2020.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *