|

Joy And Strength From Love

❤️💪🌟
It should be to gain joy and strength from love, not to spend all the strength and joy to love.
//
应该是从爱里获得快乐和力量,而不是花光了力量和快乐去爱。
Yīnggāi shì cóng ài lǐ huòdé kuàilè he lìliàng, ér bùshì huā guāngle lìliàng hé kuàilè qù ài.
//
Ứng cai thị tòng ái lý hoạch đắc khoái nhạc hòa lực lượng, nhi bất thị hoa quang liễu lực lượng hòa khoái nhạc khứ ái.
//
Đáng ra phải có được niềm vui và sức mạnh từ tình yêu, chứ không phải dành tất cả sức lực và niềm vui để đi yêu.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *