2024 has arrived! Do you like this number? With 24 strokes, you can write many words.
|

Numerology Magic

1️⃣🖌️🌟
2024 has arrived! Do you like this number? With 24 strokes, you can write many words: the strokes for good luck reaching the shore are 24, the strokes for everyone’s safety are also 24, and the strokes for becoming wealthy are 24 too.
//
2024来了,你喜欢这个数字吗?24个笔画,可以写出很多词:好运上岸的笔画是24,大家平安的笔画也是24,会富有的笔画也是24。
2024 láile, nǐ xǐhuān zhège shùzì ma? 24 gè bǐhuà, kěyǐ xiě chū hěnduō cí: Hǎo yùn shàng’àn de bǐhuà shì 24, dàjiā píng’ān dì bǐhuà yěshì 24, huì fùyǒu de bǐhuà yěshì 24.
//
2024 lai liễu, nhĩ hỉ hoan giá cá số tự mạ? 24 cá bút họa, khả dĩ tả xuất ngận đa từ: Hảo vận thượng ngạn đích bút họa thị 24, đại gia bình an đích bút họa dã thị 24, hội phú hữu đích bút họa dã thị 24.
//
Năm 2024 đã đến rồi, bạn có thích con số này không? Với 24 nét, có thể viết được nhiều chữ: “may mắn lên bờ” là 24 nét, “mọi người bình an” cũng là 24 nét, “sẽ giàu có” cũng là 24 nét.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *