What Is Instinct? (Weibo)
|

What Is Instinct? (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
🧠💡 What Is Instinct? (Weibo)
It’s something you naturally know without needing to learn or put in effort. Human instincts can be categorized into three levels:
– The first level is animalistic, such as eating and mating. These are instincts shared with animals.
– The second level is human nature, encompassing concepts like good and evil, beauty and ugliness, seeking benefits and avoiding harm. People instinctively tend to choose actions that are advantageous for themselves.
– The third level is spiritual, involving concepts like selflessness and emptiness. While this level is often forgotten by many, it is also an inherent instinct in humans.
—————————–
🧠💡 Bản Năng Là Gì? (Weibo)
Bản năng chính là những gì không cần học từ bên ngoài, không cần nỗ lực, tự nhiên mà tự biết. Bản năng của con người có ba cấp độ:
– Cấp độ đầu tiên là bản năng động vật, như ăn uống, giao phối… đều là bản năng.
– Cấp độ thứ hai là bản năng con người, như thiện và ác, đẹp và xấu, ưa lợi và tránh hại… Con người tự nhiên lựa chọn làm những việc có lợi cho mình, đó cũng là bản năng.
– Cấp độ thứ ba là bản năng tâm linh, như vô ngã, vô tánh… Cấp độ này, phần lớn mọi người đều đã quên, nhưng thực ra đó cũng là bản năng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *