Karma (Weibo)
|

Karma (Weibo)

🌟🔄🌈
To make your life smoother, you must pay attention to not casually intervene in others’ karma. Even if you know clearly that what he did is wrong, don’t dissuade him. Moreover, you may not be able to persuade them; it’s a tribulation they must experience. Excessive interference damages your own blessings. Smart people don’t need to be taught, and you can’t teach stupid people. What can educate people is never truth, but hard experiences of life. If you look at the people around you who are going smoothly, you will find that they all seem to have one thing in common. They never actively get involved in others’ karma, even deliberately avoid it. If you can do this, you will get better and better.
//
🌟🔄🌈
Muốn bản thân càng ngày càng thuận lợi, bạn nhất định phải chú ý một chút, không nên tùy ý can thiệp vào nhân quả của người khác. Cho dù bạn biết rõ chuyện họ làm là sai, cũng không nên khuyên can. Hơn nữa có thể bạ cũng khuyên không được, đây là kiếp nạn họ nhất định phải trải qua. Can thiệp quá độ tổn hại phúc báo của bản thân bạn. Người thông minh không cần dạy, người ngu xuẩn bạn cũng không dạy được. Có thể giáo dục con người cho tới bây giờ cũng không phải là đạo lý, mà là những trắc trở mà họ gặp phải trong cuộc sống. Bạn nhìn một chút những người thuận buồm xuôi gió bên cạnh, bạn sẽ phát hiện bọn họ dường như đều có một điểm giống nhau, họ không bao giờ chủ động tham dự nhân quả của người khác, thậm chí sẽ cố ý tránh né. Bạn có thể làm điều đó và bạn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *