|

A Kung Fu Story (Weibo)

🌊🥋🌅
A disciple asked, “Master, why isn’t my kung fu improving?”
The master pointed to the sky and asked, “Have you seen seagulls flying through the fiery sunset clouds on the horizon?”
The disciple answered, “Yes, I have.”
The master continued, “Have you seen waterfalls purposelessly eroding rocks?”
The disciple responded, “Yes, master.”
The master, now frustrated, said, “That’s your problem. Instead of practicing diligently, you’re wandering around looking at all sorts of things!”
//
🌊🥋🌅
Đồ đệ hỏi: “Sư phụ, tại sao công phu của con không tiến bộ?”
Sư phụ chỉ lên trời hỏi: “Con đã bao giờ thấy hải âu bay qua đám mây lửa nơi chân trời lúc mặt trời lặn về tây chưa?”
Đồ đệ trả lời: “Đã gặp.”
Sư phụ lại hỏi: “Thế còn thác nước không có mục đích cọ rửa nham thạch thì sao?”
Đồ đệ trả lời: “Cũng gặp qua, sư phụ.”
Sư phụ tức giận nói: “Đây chính là vấn đề của con, không nỗ lực luyện công, nhìn lung tung thứ gì đó.”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *