|

A Father’s Letter To His Children (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
Hu Shi’s Letter To His Children (Weibo)
I raised you not by kindness, but by biological instinct by blood; therefore, since I did not do you any favor, you don’t have to repay me. Instead, I want to thank you, because with your participation, my life is more complete.
I just happened to be your father, you just happen to be my daughter and son. I am not your prequel, and you are not my sequel. You are an independent individual and a soul different from mine. You didn’t come because of me; you came because of your desire for life. You are free, and I love you, but I will never take control of your life “in the name of love”.
—————————–
Thư Hồ Thích Gửi Cho Con (Weibo)
Cha nuôi con không phải vì lòng tốt, mà chỉ vì bản năng sinh học huyết thống; vì vậy, cha không có ân với con, con không cần phải báo đáp cha. Thay vào đó, cha muốn cảm ơn con, vì cuộc sống của cha trọn vẹn hơn nhờ có sự tham dự của con.
Cha chỉ tình cờ là cha của con, con chỉ tình cờ là con gái và con trai cha, cha không phải là phần tiền truyện của con, và con không phải là phần tiếp theo của cha. Con là một cá thể độc lập, tâm hồn khác cha. Con không đến vì cha, con đến vì khát vọng sống. Con tự do, và cha yêu con, nhưng cha sẽ không bao giờ kiểm soát cuộc sống của con “nhân danh tình yêu”.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *