|

What Food Said About Life (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
– Noodles said: If you want to succeed, someone has to pull it.
– Dumpling said: Your skin should not be too thin.
– Wotou (Chinese cornbread) said: It’s better to keep an eye on it.
– Shrimp said: The red day is the time of great sorrow.
– Beer said: Don’t worry, it will always make you bubble.
– Bread said: When you are small, you are full; when you are big, you feel empty. ​​​
– Youtiao (Chinese fried dough) said: If you don’t suffer, you won’t be mature; if you always suffer, you will become an old fritters.
—————————–
Thực Phẩm Nói Gì Về Cuộc Sống (Weibo)
– Mì sợi nói: Muốn thành công thì phải có người kéo.
– Sủi cảo nói: Da không thể quá mỏng.
– Bánh ngô nói: Tốt hơn hết là bạn nên để mắt đến nó.
– Tôm nói: Ngày đỏ là thời đại bi.
– Bia nói: Đừng lo lắng, luôn có lúc khiến bạn nổi bọt.
– Bánh mì nói: Khi còn nhỏ thì đầy đủ; lớn lên lại cảm thấy trống rỗng.
– Bánh quẩy nói: Không nhận dày vò sẽ không trưởng thành; nếu luôn dày vò sẽ trở nên già đời.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *