|

When People Are Dissatisfied With Their Emotional Relationships (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
When people are dissatisfied with their emotional relationships, the first action they should take is to try to grow and renew themselves, instead of thinking about whether they should leave.

Most of the time our dissatisfaction with others is often just a projection of our own dissatisfaction. If you are already very satisfied with yourself through your own growth and renewal, you will be more objective and accurate in judging someone at this time, and you will no longer hesitate and regret what happened.
—————————–
c (Weibo)
Khi người ta không hài lòng với các mối quan hệ tình cảm của mình, hành động đầu tiên họ nên làm là cố gắng phát triển và làm mới bản thân, thay vì suy nghĩ về việc họ có nên rời đi hay không.

Hầu hết thời gian, sự không hài lòng của chúng ta với người khác thường chỉ là sự phóng chiếu về sự không hài lòng của chính chúng ta. Nếu bạn đã rất hài lòng với bản thân thông qua sự trưởng thành và đổi mới của chính mình, bạn sẽ khách quan và chính xác hơn trong việc đánh giá ai đó vào thời điểm này, và bạn sẽ không còn do dự và hối tiếc về những gì đã xảy ra.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *