|

There Are No Six Realms Of Samsara (Weibo)

[Tiếng Việt ở phần dưới]
🔄🌱🌀 There Are No Six Realms Of Samsara (Weibo)
In reality, there are no six realms of samsara, no hell, hungry ghosts, or animals. All these are manifestations of our unwholesome thoughts. If we can let go of delusions, attachments, and obsessions, we can transcend the cycle of samsara, go beyond the ten realms, enter the realm of reality, be born in the Buddha’s family, and attain the same wisdom as all Buddhas. Countless scriptures and teachings ultimately convey this truth. Due to countless eons of being influenced by our afflictions (greed, hatred, ignorance), the roots of our attachments run deep. How can we achieve liberation? The saying goes, “Bodhisattvas fear causes, while sentient beings fear consequences.” Bodhisattvas understand the law of cause and effect, consistently planting positive causes and performing virtuous deeds, leading to positive outcomes and inner peace. Ordinary beings, unaware of the cause-and-effect relationship, often hold onto the illusion of luck, engaging in harmful actions without awareness. When negative consequences arrive, they experience various sufferings and realize their mistakes when it’s too late.
—————————–
🔄🌱🌀 Không Có Lục Đạo Luân Hồi (Weibo)
Trên thực tế, vốn không có lục đạo luân hồi, cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đều là ý niệm không tốt trong đầu chúng ta biểu hiện ra. Nếu đem vọng tưởng, phân biệt, chấp nhất buông xuống hết thảy, có thể thoát ly lục đạo luân hồi, vượt qua thập pháp giới, nhập nhất chân pháp giới, sinh trong nhà Như Lai, cùng hiểu biết với chư Phật và Như Lai. Thiên kinh vạn luận, đơn giản là muốn nói ra chân tướng sự thật này. Bởi vì từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã bị cuốn vào những thói xấu (tham, sân, si) quá sâu, làm sao có thể đạt được siêu thoát? Cái gọi là “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”, Bồ Tát biết rõ đạo lý nhân quả, thường trồng thiện nhân, thường làm việc thiện, cho nên tự nhiên không chiêu ác quả, cho nên tự tại an lạc. Phàm phu không rõ quan hệ nhân quả, trong lòng thường tồn tại may mắn, tạo ác nhân mà không tự biết, một khi ác báo giáng lâm, cảm nhận đủ loại ác quả, mới biết sợ hãi, nhưng đã hối hận không kịp.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *