|

Sleepless Nights

🐑🎂🌙
I couldn’t sleep tonight, so I was counting the lambs. When I counted to the 39th, the lamb suddenly said to me happy birthday. I was so scared that I quickly posted to my circle of friends.
//
晚上睡不着,于是我就在数小羊,当我数到第39只的时候,小羊突然对我说生日快乐,吓得我赶紧发了一条朋友圈。
Jīntiān wǎnshàng shuì bùzháo, yúshì wǒ jiù zài shù xiǎo yáng, dāng wǒ shù dào dì 39 zhǐ de shíhòu, xiǎo yáng túrán duì wǒ shuō shēngrì kuàilè, xià dé wǒ gǎnjǐn fāle yītiáo péngyǒu quān.
//
Vãn thượng thụy bất trứ, vu thị ngã tựu tại số tiểu dương, đương ngã số đáo đệ 39 chích đích thì hậu, tiểu dương đột nhiên đối ngã thuyết sinh nhật khoái nhạc, hách đắc ngã cản khẩn phát liễu nhất điều bằng hữu quyển.
//
Nửa đêm không ngủ được đành đếm cừu, lúc đếm đến con thứ 39 thì tự dưng thấy nó nói là chúc mừng sinh nhật! Sợ quá, tỉnh cả ngủ, đành phải nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *