|

Family Business

❄️👪🐷
My dad doesn’t want me to work outside. He is worried that I will suffer hardships. He wants me to go home and take over the family business, but I really don’t want my fate to be arranged early. The key is that it is really cold to feed pigs in this weather.
//
我爸不想让我自己在外面工作,担心我吃苦受罪,他想让我回家接管家族企业打理家族生意,可我实在不想命运早早的被安排,关键是这个天气喂猪真的好冷。
Wǒ bà bùxiǎng ràng wǒ zìjǐ zài wàimiàn gōngzuò, dānxīn wǒ chīkǔ shòuzuì, tā xiǎng ràng wǒ huí jiā jiēguǎn jiāzú qǐyè dǎ lǐ jiāzú shēngyì, kě wǒ shízài bùxiǎng mìngyùn zǎozǎo de bèi ānpái, guānjiàn shì zhège tiānqì wèi zhū zhēn de hǎo lěng.
//
Ngã ba bất tưởng nhượng ngã tự kỷ tại ngoại diện công tác, đam tâm ngã cật khổ thụ tội, tha tưởng nhượng ngã hồi gia tiếp quản gia tộc xí nghiệp đả lý gia tộc sinh ý, khả ngã thực tại bất tưởng mệnh vận tảo tảo đích bị an bài, quan kiện thị giá cá thiên khí uy trư chân đích hảo lãnh.
//
Bố tôi không muốn tôi làm việc bên ngoài, lo lắng tôi chịu khổ chịu tội. Ông ấy muốn để tôi về nhà tiếp quản việc kinh doanh của gia đình nhưng thực tế tôi không muốn vận mệnh sớm được an bài. Mấu chốt là thời tiết thế này cho heo ăn thật lạnh quá đi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *