|

Crispy Roast Duck

🌳🦆🍗
Mountains have trees, trees have branches,
Do you want to eat crispy roast duck?
//
山有木兮木有枝,
脆皮烤鸭吃不吃。
Shān yǒu mù xī mù yǒu zhī,
Cuì pí kǎoyā chī bù chī.
//
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Thúy bì khảo áp cật bất cật.
//
Trên núi có cây, cây có cành,
Vịt quay da giòn bạn ăn không?

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *