Crispy Roast Duck

🍗
Mountains have trees, trees have branches,
Do you want to eat crispy roast duck?
//
山有木兮木有枝,
脆皮烤鸭吃不吃。
Shān yǒu mù xī mù yǒu zhī,
Cuì pí kǎoyā chī bù chī.
//
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Thúy bì khảo áp cật bất cật.
//
Trên núi có cây, cây có cành,
Vịt quay da giòn bạn ăn không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *