|

Communication Tips

🤐💔🚫
Four communication habits to avoid in close relationships: negative silence, direct contempt, clumsy sarcasm, baseless provocation.
//
密切关系中最应该避免的4种交流习惯:消极的沉默、直接的蔑视、蹩脚的讥讽、无端的挑衅。
Mìqiè guānxì zhōng zuì yīnggāi bìmiǎn de 4 zhǒng jiāoliú xíguàn: xiāojí de chénmò, zhíjiē de mièshì, biéjiǎo de jīfèng, wúduān dì tiǎoxìn.
//
Mật thiết quan hệ trung tối ứng cai tị miễn đích 4 chủng giao lưu tập quán: tiêu cực đích trầm mặc, trực tiếp đích miệt thị, biệt cước đích cơ phúng, vô đoan đích thiêu hấn.
//
Bốn thói quen giao tiếp nên tránh trong các mối quan hệ thân thiết: im lặng tiêu cực, khinh miệt trực tiếp, mỉa mai sứt sẹo, khiêu khích vô cớ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *