|

Decide What You Want

🌟💭
There are a hundred ways to live,
No matter how good other people’s stories are, there is no room for you.
It’s up to you to decide what you want to live.
//
生活有一百种过法,
别人的故事再好,始终容不下你。
活成什么样子,自己决定。
Shēnghuó yǒu yībǎi zhǒngguò fǎ,
Biérén de gùshì zài hǎo, shǐzhōng róng bùxià nǐ.
Huó chéng shénme yàngzi, zìjǐ juédìng.
//
Sinh hoạt hữu nhất bách chủng quá pháp,
Biệt nhân đích cố sự tái hảo, thủy chung dung bất hạ nhĩ.
Hoạt thành thập yêu dạng tử, tự kỷ quyết định.
//
Có cả trăm cách sống,
Câu chuyện của người khác dù tốt hơn, từ đầu đến cuối chứa không nổi bạn.
Sống như thế nào, chính mình quyết định.

I don’t care what you might think about me
You can vibe without me if you want


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *