| |

Single Life

👸🚫👑
If you don’t have the right one, you should be alone. If you can’t be spoiled as a little princess, you should be your eldest brother.
//
没合适的就好好单着,不能被宠成小公主就自己当大哥。
Méi héshì de jiù hǎohǎo dānzhe, bùnéng bèi chǒng chéng xiǎo gōngzhǔ jiù zìjǐ dāng dàgē.
//
Một hợp thích đích tựu hảo hảo đan trứ, bất năng bị sủng thành tiểu công chủ tựu tự kỷ đương đại ca.
Không hợp thì nên độc thân, không được chiều chuộng như tiểu công chúa thì tự mình làm đại ca.

P.s.: Picture taken in Wenwu Temple, Nantou, Taiwan in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *