|

Enough Strength

💪💯😊
A very realistic sentence: Only when you have enough strength, your principles and bottom line will be respected.
//
很现实的一句话:你得有足够的实力,你的原则和底线才会被人尊重。
Hěn xiànshí de yījù huà: Nǐ dé yǒu zúgòu de shílì, nǐ de yuánzé hé dǐxiàn cái huì bèi rén zūnzhòng.
//
Ngận hiện thực đích nhất cú thoại: Nhĩ đắc hữu túc cú đích thực lực, nhĩ đích nguyên tắc hòa để tuyến tài hội bị nhân tôn trọng.
//
Một câu rất thực tế: Bạn phải có đủ sức mạnh, các nguyên tắc và điểm mấu chốt của bạn sẽ được tôn trọng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *