|

Seek Wisdom

🃏🌟🤔
You have to feel unsure and insecure when playing it safe seems smarter.
//
你得去体会所有不确定和不安全,虽然谨慎求稳会是你当下更聪明的选择。
Nǐ děi qù tǐhuì suǒyǒu bù quèdìng hé bù ānquán, suīrán jǐnshèn qiú wěn huì shì nǐ dāngxià gèng cōngmíng de xuǎnzé.
//
Nhĩ đắc khứ thể hội sở hữu bất xác định hòa bất an toàn, tuy nhiên cẩn thận cầu ổn hội thị nhĩ đương hạ canh thông minh đích tuyển trạch.
//
Bạn phải trải qua tất cả những điều không chắc chắn và bất an mặc dù sự cẩn trọng và ổn định sẽ là sự lựa chọn thông minh hơn của bạn lúc này.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *