|

Assertive

💪🚪🚶‍♀️
I can’t stand the slightest injustice, I can’t see any hypocrisy, I don’t look back until I hit the south wall, I just want to be myself.
//
脾气杠杠的直,半点委屈不能受,半点虚伪不能见,不撞南墙不回头,只想做自己。
Píqì gànggang de zhí, bàndiǎn wěiqu bùnéng shòu, bàndiǎn xūwèi bùnéng jiàn, bù zhuàng nán qiáng bù huítóu, zhǐ xiǎng zuò zìjǐ.
//
Tỳ khí giang giang đích trực, bán điểm ủy khuất bất năng thụ, bán điểm hư ngụy bất năng kiến, bất chàng nam tường bất hồi đầu, chích tưởng tố tự kỷ.
//
Tính tình thẳng thắn, nửa điểm ủy khuất không thể chịu đựng được, nửa điểm dối trá không thể nhìn thấy, không đụng vào bức tường phía nam không quay đầu lại, chỉ muốn là chính mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *