Four Things Of Life

Four things of life: To come is accidental, to go is inevitable, do your best and let nature take its course. —— Mo Yan
//
人生四然: 来是偶然,去是必然,尽其当然,顺其自然。 —— 莫言 ​​​ ​​​​
Rénshēng sì rán: Lái shì ǒurán, qù shì bìrán, jìn qí dāngrán, shùn qí zìrán. —— Mòyán
//
Nhân sinh tứ nhiên: Lai thị ngẫu nhiên, khứ thị tất nhiên, tận kỳ đương nhiên, thuận kỳ tự nhiên. —— Mạc Ngôn ​​​ ​​​​
Cuộc sống là bốn cái nhiên: Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, tận là đương nhiên, thuận theo tự nhiên. —— Mạc Ngôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *