|

Four Things Of Life

4️⃣​​🍃🔝
Four things of life: To come is accidental, to go is inevitable, do your best and let nature take its course. —— Mo Yan
//
人生四然: 来是偶然,去是必然,尽其当然,顺其自然。 —— 莫言 ​​​ ​​​​
Rénshēng sì rán: Lái shì ǒurán, qù shì bìrán, jìn qí dāngrán, shùn qí zìrán. —— Mòyán
//
Nhân sinh tứ nhiên: Lai thị ngẫu nhiên, khứ thị tất nhiên, tận kỳ đương nhiên, thuận kỳ tự nhiên. —— Mạc Ngôn ​​​ ​​​​
//
Cuộc sống là bốn cái nhiên: Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, tận là đương nhiên, thuận theo tự nhiên. —— Mạc Ngôn

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *