|

Good Temper

🔥🤐🎭
Just because a good-tempered person doesn’t get angry easily doesn’t mean they won’t get angry. People with good characteristic just pretend to be confused, but it doesn’t mean they have no bottom line.
//
好脾气的人不轻易发火,不代表不会发火;性格好的人只是装糊涂,不代表没有底线。 ​​​​
Hǎo píqì de rén bù qīngyì fāhuǒ, bù dàibiǎo bù huì fāhuǒ; xìnggé hǎo de rén zhǐshì zhuāng hútú, bù dàibiǎo méiyǒu dǐxiàn. ​​​​
//
Hảo tỳ khí đích nhân bất khinh dịch phát hỏa, bất đại biểu bất hội phát hỏa; tính cách hảo đích nhân chích thị trang hồ đồ, bất đại biểu một hữu để tuyến. ​​​​
//
Người tốt tính không dễ dàng nổi giận, không có nghĩa là họ sẽ không nổi giận. Người tốt tính chỉ giả bộ hồ đồ, không có nghĩa là họ không có điểm mấu chốt.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *