| |

Taipei

🏙️🚄
As soon as I left Taipei, I started missing Taipei.
//
一离开台北 却又想念台北.
Yī líkāi Táiběi què yòu xiǎngniàn Táiběi.
//
Nhất ly khai Đài Bắc khước hựu tưởng niệm Đài Bắc.
//
Vừa rời xa Đài Bắc lại nhớ đến Đài Bắc rồi.

P.s.: Picture taken in Kaohsiung, Taiwan in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *