| |

Serenity

🌊🍃💭
A person’s heart should be like a pool of clear lake water. When the wind comes, it is just a ripple, and it will eventually return to peace; when the rain falls, it is just a little surging, and it will eventually end in silence; when the clouds pass, it is just a landscape, leaving no trace. Waiting for a pure heart, nothing to do with the world, nothing to do with the wind and moon, just a kind of kindness, indifference, open-mindedness, calmness and tranquility. ​​​​
//
一个人的内心,要像一池清澈的湖水。风来,只是一道道涟漪,终究会归于平静;雨落,只是点点涌动,终究会落幕成寂;云过,只是一道道风景,不会留下半点痕迹。守候一片自己心地的清净,无关尘世,无关风月,只是一种善良、淡然、豁达、从容和恬淡。 ​​​​
Yīgè rén de nèixīn, yào xiàng yī chí qīngchè de húshuǐ. Fēng lái, zhǐshì yīdào dao liányī, zhōngjiù huì guīyú píngjìng; yǔ luò, zhǐshì diǎndiǎn yǒng dòng, zhōngjiù huì luòmù chéng jì; yúnguò, zhǐshì yīdào dao fēngjǐng, bù huì liú xià bàndiǎn hénjī. Shǒuhòu yīpiàn zìjǐ xīndì de qīngjìng, wúguān chénshì, wúguān fēngyuè, zhǐshì yī zhǒng shànliáng, dànrán, huòdá, cóngróng hé tiándàn. ​​​​
//
Nhất cá nhân đích nội tâm, yếu tượng nhất trì thanh triệt đích hồ thủy. Phong lai, chích thị nhất đạo đạo liên y, chung cứu hội quy vu bình tĩnh; vũ lạc, chích thị điểm điểm dũng động, chung cứu hội lạc mạc thành tịch; vân quá, chích thị nhất đạo đạo phong cảnh, bất hội lưu hạ bán điểm ngân tích. Thủ hậu nhất phiến tự kỷ tâm địa đích thanh tịnh, vô quan trần thế, vô quan phong nguyệt, chích thị nhất chủng thiện lương, đạm nhiên, khoát đạt, tòng dung hòa điềm đạm. ​​​​//
Trái tim của mỗi người, nên giống như một hồ nước trong. Gió thổi, chỉ là nổi vài gợn sóng lăn tăn, sau cùng trở về tĩnh lặng. Mưa xuống, chỉ là một chút nước động, rồi cũng thành một màn lặng yên. Mây bay, chỉ là một nét phong cảnh, sau cùng sẽ không lưu lại nửa điểm vết tích. Giữ gìn trái tim mình thanh tịnh, không màng trần thế, không màng phong nguyệt, chỉ cần trong tâm có thiện lương, lãnh đạm, vui vẻ, ung dung, dửng dưng trước danh lợi là tốt nhất.

P.s.: Picture taken in Dragon and Tiger Pagodas, Kaohsiung, Taiwan in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *