The rampant behavior of bad people is because of the silence of good people, silence is also a kind of evil. - "Monk Comes Down the Mountain"
|

Evil

🤐🚫👥
The rampant behavior of bad people is because of the silence of good people, silence is also a kind of evil. – “Monk Comes Down the Mountain”
//
坏人的猖狂,是因为好人的沉默,沉默也是一种罪恶。-《道士下山》 ​​​​
Huàirén de chāngkuáng, shì yīnwèi hǎorén de chénmò, chénmò yěshì yī zhǒng zuì’è.-“Dàoshi Xiàshān” ​​​​
//
Phôi nhân đích xương cuồng, thị nhân vi hảo nhân đích trầm mặc, trầm mặc dã thị nhất chủng tội ác.-《 Đạo sĩ hạ sơn 》 ​​​​
//
Sự càn rỡ của kẻ xấu là do sự im lặng của người tốt, im lặng cũng là một tội lỗi. — “Đạo Sĩ Xuống Núi”
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *