|

Reality

🔥💬📉
Nowadays, many people tend to be burned then lost, excited on the Internet and silent in reality.
//
现在的很多人,往往燃后即丧,在网络上亢奋,在现实中沉默。
Xiànzài de hěnduō rén, wǎngwǎng rán hòu jí sàng, zài wǎngluò shàng kàngfèn, zài xiànshí zhōng chénmò.
//
Hiện tại đích ngận đa nhân, vãng vãng nhiên hậu tức tang, tại võng lạc thượng kháng phấn, tại hiện thực trung trầm mặc.
//
Nhiều người hiện nay thường bị lạc lối sau khi bùng cháy, phấn khích trên mạng và im lặng trước thực tế.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *