| |

Change Destiny

2️⃣💪🌟
The two most precious words in the world:
One is called “serious” and the other is called “persistent”.
Serious people change themselves, persistent people change their destiny.
//
世界上最可贵的两个词:
一个叫“认真”,一个叫“坚持”。
认真的人改变自己,坚持的人改变命运。
Shìjiè shàng zuì kěguì de liǎng gè cí:
Yīgè jiào “rènzhēn”, yīgè jiào “jiānchí”.
Rènzhēn de rén gǎibiàn zìjǐ, jiānchí de rén gǎibiàn mìngyùn.
//
Thế giới thượng tối khả quý đích lưỡng cá từ:
Nhất cá khiếu “nhận chân”, nhất cá khiếu “kiên trì”.
Nhận chân đích nhân cải biến tự kỷ, kiên trì đích nhân cải biến mệnh vận.
//
Hai từ đáng ngưỡng mộ nhất trên thế giới:
Một từ là “nghiêm túc”, từ thứ hai là “kiên trì”.
Người nghiêm túc thay đổi bản thân, người kiên trì thay đổi số phận.

P.s.: Picture taken in Changping Valley (Changpinggou), Mt. Siguniang (Four Maiden’s Mountain or Skubla), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *