|

Letting Go

🌅🌱
I keep on letting go, letting go of fading love, letting go of good ideas, letting go of long trips.
//
我放手了,放下褪色的爱情,放下好主意,放弃长途旅行。
Wǒ fàngshǒule, fàngxià tuìshǎi de àiqíng, fàngxià hǎo zhǔyì, fàngqì chángtú lǚxíng.
//
Ngã phóng thủ liễu, phóng hạ thốn sắc đích ái tình, phóng hạ hảo chủ ý, phóng khí trường đồ lữ hành.
//
Tôi buông tay hoài, buông những cuộc tình phai, buông những ý tưởng hay, buông những chuyến đi dài. – Nguyễn Ngọc Tư

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *