|

Self Reliance

👤💔
Don’t rely too much on anyone in this world, because even your shadow will leave you at some point.
//
在这个世上不要过分依赖任何人,因为即使是你的影子都会在某些时候离开你。
Zài zhège shìshàng bùyào guòfèn yīlài rènhé rén, yīnwèi jíshǐ shì nǐ de yǐngzi dūhuì zài mǒu xiē shíhòu líkāi nǐ.
//
Tại giá cá thế thượng bất yếu quá phân y lại nhậm hà nhân, nhân vi tức sử thị nhĩ đích ảnh tử đô hội tại mỗ ta thì hậu ly khai nhĩ.
//
Trên đời này đừng quá ỷ lại bất kỳ người nào, bởi vì đến một lúc nào đó, ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *