|

Embrace Your Emotions

🌀😔💫
Madness is just sadness, but with life in it.
//
疯狂只是悲伤,但它充满生命。
Fēngkuáng zhǐshì bēishāng, dàn tā chōngmǎn shēngmìng.
//
Phong cuồng chích thị bi thương, đãn tha sung mãn sinh mệnh.
//
Điên cuồng chỉ là bi thương, nhưng nó tràn đầy sức sống.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *