People are dazzled by extravagance, infatuated with superficiality, but only genuine simplicity from the heart brings them to tears.
|

Genuine Simplicity

🍃💧🌸
People are dazzled by extravagance, infatuated with superficiality, but only genuine simplicity from the heart brings them to tears.
//
人们对华丽感到眼花缭乱,对肤浅感到迷恋,但只有在心底的淳朴面前流泪。
Rénmen duì huálì gǎndào yǎnhuāliáoluàn, duì fūqiǎn gǎndào míliàn, dàn zhǐyǒu zài xīndǐ de chúnpú miànqián liúlèi.
//
Nhân môn đối hoa lệ cảm đáo nhãn hoa liễu loạn, đối phu thiển cảm đáo mê luyến, đãn chích hữu tại tâm để đích thuần phác diện tiền lưu lệ.
//
Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng. – Nguyễn Ngọc Tư

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *