|

Unbothered

👑😌
An empress does not feel the need to impress.
//
女皇不觉得有必要给人留下深刻的印象。
Nǚhuáng bù juédé yǒu bìyào jǐ rén liú xià shēnkè de yìnxiàng.
//
Nữ hoàng bất giác đắc hữu tất yếu cấp nhân lưu hạ thâm khắc đích ấn tượng.
//
Một nữ hoàng không cảm thấy cần phải gây ấn tượng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *