Regardless of who you worship as a teacher, whose teachings you follow, how magnificent the lineage, or how diligently you practice, if it's not to tame your own afflictions, resolve internal confusions, then unfortunately, what you're learning isn't the Dharma, just mere knowledge. — Khenpo Sodargye
|

Spiritual Journey

🧘‍♂️📖🌅
Regardless of who you worship as a teacher, whose teachings you follow, how magnificent the lineage, or how diligently you practice, if it’s not to tame your own afflictions, resolve internal confusions, then unfortunately, what you’re learning isn’t the Dharma, just mere knowledge. — Khenpo Sodargye
//
不管你拜谁为师,听谁讲法,传承多么殊胜,修行多么用功,如果不是为了搞定自己,调伏自己的烦恼,解决内在的困惑,那很遗憾,你学的不是佛法,仅仅只是知识而已。—— 索达吉堪布 ​
Bùguǎn nǐ bài shéi wéi shī, tīng shéi jiǎngfǎ, chuánchéng duōme shū shèng, xiūxíng duōme yònggōng, rúguǒ bùshì wèile gǎodìng zìjǐ, diào fú zìjǐ de fánnǎo, jiějué nèizài de kùnhuò, nà hěn yíhàn, nǐ xué de bùshì fófǎ, jǐnjǐn zhǐshì zhīshì éryǐ.—— Suǒ dá jí Kānbù​
//
Bất quản nhĩ bái thùy vi sư, thính thùy giảng pháp, truyền thừa đa ma thù thắng, tu hành đa ma dụng công, như quả bất thị vi liễu cảo định tự kỷ, điều phục tự kỷ đích phiền não, giải quyết nội tại đích khốn hoặc, na ngận di hám, nhĩ học đích bất thị Phật pháp, cận cận chích thị tri thức nhi dĩ.—— Tác đạt cát Kham bố
//
Bất kể bạn bái ai làm thầy, nghe ai giảng pháp, truyền thừa có đặc biệt như thế nào, tu tập có chăm chỉ đến đâu, nếu không phải vì mục đích thoát khỏi bản thân, khuất phục những rắc rối và giải quyết tâm mê lầm bên trong của bạn, thì tiếc thay, điều bạn học không phải là Phật pháp, chỉ đơn giản là kiến thức mà thôi. — Khenpo Sodargye

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *