|

Contented Life

😌🌿🙏
A contented life makes us feel calm, serene, enlightened, detached, not swayed by all kinds of ties in the world. It is a wise state of life; we are not critical, demanding, resentful, greedy, misunderstood or suspicious of life.
//
知足的人生让我们感到平静、安详、达观、超脱,不为凡尘中的各种牵累所左右,是一种智慧的人生境界,对生活不挑剔,不苛求,不怨恨,不贪婪,不误解,不怀疑。 ​​​​
Zhīzú de rénshēng ràng wǒmen gǎndào píngjìng, ānxiáng, dáguān, chāotuō, bù wéi fánchén zhōng de gè zhǒng qiānlèi suǒ zuǒyòu, shì yī zhǒng zhìhuì de rénshēng jìngjiè, duì shēnghuó bù tiāotì, bù kēqiú, bù yuànhèn, bù tānlán, bù wùjiě, bù huáiyí. ​​​​
//
Một cuộc sống mãn nguyện làm cho chúng ta cảm thấy bình tĩnh, thanh thản, lạc quan, siêu thoát, không bị lung lay bởi đủ thứ rối ren trong thế giới trần tục, là cảnh giới của trí tuệ, đối với cuộc sống không bắt bẻ, không đua đòi, không oán hận, không tham lam, không hiểu lầm, không nghi ngờ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *