|

Self Reflection

🌟🙌🤔
Ordinary does not equal mediocrity. One can be ordinary, but cannot be mediocre. Ordinary people can have no talent or unknown, but they cannot live without knowing why.
//
平凡并不等于平庸。一个人可以平凡,但不能平庸。平凡的人,可以无过人之才,可以默默无闻,但不能不知道为什么而活。
Píngfán bìng bù děngyú píngyōng. Yīgè rén kěyǐ píngfán, dàn bùnéng píngyōng. Píngfán de rén, kěyǐ wúguò rén zhī cái, kěyǐ mòmòwúwén, dàn bùnéng bù zhīdào wèishéme ér huó.
//
Bình phàm tịnh bất đẳng vu bình dung. Nhất cá nhân khả dĩ bình phàm, đãn bất năng bình dung. Bình phàm đích nhân, khả dĩ vô quá nhân chi tài, khả dĩ mặc mặc vô văn, đãn bất năng bất tri đạo vi thập yêu nhi hoạt.
//
Bình thường không có nghĩa là tầm thường. Một người có thể bình thường, nhưng không thể tầm thường. Người bình thường, có thể không có tài năng hơn người, có thể vô danh, nhưng không thể không biết sống vì cái gì.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *