|

Sleep Comfortably

🛏️❄️👌
Being single is great, as you can sleep alone without feeling too hot.
//
还是单身好,一个人睡觉不至于那么热。
Háishì dānshēn hǎo, yīgè rén shuìjiào bù zhìyú nàme rè.
//
Hoàn thị đan thân hảo, nhất cá nhân thụy giác bất chí vu na yêu nhiệt.
//
Còn độc thân vẫn tốt hơn, ngủ một mình không đến mức nóng như vậy.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *