|

Inner Struggles

🙅‍♂️😔🎭
It is often said that adults should learn to be strong, but in my opinion, they should learn to break down. The biggest problem for adults nowadays is that they are too strong. They all appear to be normal, but it’s too artificial.
//
都说成年人要学会坚强,依我看,应该是要学会崩溃。现在成年人最大的问题就是太坚强,一个个都看着像正常人似的,太假了。 ​​​
Dōu shuō chéngnián rén yào xuéhuì jiānqiáng, yī wǒ kàn, yīnggāi shì yào xuéhuì bēngkuì. Xiànzài chéngnián rén zuìdà de wèntí jiùshì tài jiānqiáng, yīgè gè dōu kànzhe xiàng zhèngcháng rén shì de, tài jiǎle. ​​​
//
Đô thuyết thành niên nhân yếu học hội kiên cường, y ngã khán, ứng cai thị yếu học hội băng hội. Hiện tại thành niên nhân tối đại đích vấn đề tựu thị thái kiên cường, nhất cá cá đô khán trứ tượng chính thường nhân tự đích, thái giả liễu. ​​​
//
Người ta nói rằng người trưởng thành phải học cách mạnh mẽ, nhưng theo tôi, họ cần học cách sụp đổ. Vấn đề lớn nhất của người trưởng thành ngày nay là quá mạnh mẽ, từng người đều trông giống như người bình thường, quá giả tạo.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *