|

Continuous Improvement

🏆🏁
Winning doesn’t necessarily mean being first; winning means you’ve done better than before.
//
获胜并不意味着成为第一,获胜意味着你比以前做得更好。
Huòshèng bìng bù yìwèizhe chéngwéi dì yī, huòshèng yìwèizhe nǐ bǐ yǐqián zuò dé gèng hǎo.
//
Hoạch thắng tịnh bất ý vị trứ thành vi đệ nhất, hoạch thắng ý vị trứ nhĩ bỉ dĩ tiền tố đắc canh hảo.
//
Chiến thắng không có nghĩa là trở thành người đứng đầu, mà có nghĩa là bạn đã làm tốt hơn so với trước đây.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *