|

Obesity

🍽️💪
Obesity comes from eating. If a woman wants to be slim, she has to keep her mouth shut.
//
肥胖是吃出來的,女人想要苗條的話,就要管住嘴。
Féipàng shì chī chūlái de, nǚrén xiǎng yào miáotiáo dehuà, jiù yào guǎn zhù zuǐ.
//
Phì bàn thị cật xuất lai đích, nữ nhân tưởng yếu miêu điều đích thoại, tựu yếu quản trụ chủy.
//
Béo phì là do ăn uống, phụ nữ muốn thon gọn thì phải giữ mồm giữ miệng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *