|

Cost Effective

🌇😴🌙
According to my own research, getting up at four o’clock in the afternoon is the most cost-effective. You only need to eat one dinner, play all night, sleep all day, and eat one meal, while those who get up at seven or eight in the morning eat three meals is the prodigal son.
//
经过本人的研究,下午四点钟起床是性价比最高的,只需要吃一顿晚饭,再玩一通宵,睡一白天,就吃一顿饭,而那些早上七八点起床吃三顿饭的人,就是饭桶败家子。
Jīngguò běnrén de yánjiū, xiàwǔ sì diǎn zhōng qǐchuáng shì xìngjiàbǐ zuìgāo de, zhǐ xūyào chī yī dùn wǎnfàn, zài wán yī tòng xiāo, shuì yī báitiān, jiù chī yī dùn fàn, ér nàxiē zǎoshang qībā diǎn qǐchuáng chī sān dùn fàn de rén, jiùshì fàntǒng bàijiāzi.
//
Kinh quá bản nhân đích nghiên cứu, hạ ngọ tứ điểm chung khởi sàng thị tính giới bỉ tối cao đích, chích nhu yếu cật nhất đốn vãn phạn, tái ngoạn nhất thông tiêu, thụy nhất bạch thiên, tựu cật nhất đốn phạn, nhi na ta tảo thượng thất bát điểm khởi sàng cật tam đốn phạn đích nhân, tựu thị phạn dũng bại gia tử.
//
Sau khi tôi tự nghiên cứu, dậy lúc 4 giờ chiều là tiết kiệm chi phí nhất, bạn chỉ cần ăn một bữa tối, chơi cả đêm, ngủ cả ngày và ăn một bữa, trong khi những người dậy lúc 7-8 giờ sáng ăn ba bữa, là kẻ thua cuộc.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *