|

Self Kindness

💖🌍😊 #SelfCare #SelfLove #PrioritizeYourself
We will always be willing to hurt ourselves by others, so be nice to ourselves, because no one will treat you as the world.
//
我们总会迁就别人而伤害自己,所以,对自己好一点,因为没人会把你当全世界。
Wǒmen zǒng huì qiānjiù biérén ér shānghài zìjǐ, suǒyǐ, duì zìjǐ hǎo yīdiǎn, yīnwèi méi rén huì bǎ nǐ dāng quán shìjiè.
//
Ngã môn tổng hội thiên tựu biệt nhân nhi thương hại tự kỷ, sở dĩ, đối tự kỷ hảo nhất điểm, nhân vi một nhân hội bả nhĩ đương toàn thế giới.
//
Chúng ta kiểu gì cũng sẽ chiều theo người khác mà tổn thương chính mình, cho nên, đối với mình tốt một chút, bởi vì không ai coi bạn như cả thế giới.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *