The four major principles of interpersonal communication: First, say what the other person wants to hear. Then, say what they can take in. Next, say what you need to say. Finally, say what you want to say.
|

Communication Skills

📢🤝💬
The four major principles of interpersonal communication: First, say what the other person wants to hear. Then, say what they can take in. Next, say what you need to say. Finally, say what you want to say.
//
人际沟通的四大法则:先讲对方想听的、再讲对方听得进的、再讲你该讲的、最后讲你想讲的。
Rénjì gōutōng de sì dà fǎzé: Xiān jiǎng duìfāng xiǎng tīng de, zài jiǎng duìfāng tīng dé jìn de, zài jiǎng nǐ gāi jiǎng de, zuìhòu jiǎng nǐ xiǎng jiǎng de.
//
Nhân tế câu thông đích tứ đại pháp tắc: tiên giảng đối phương tưởng thính đích, tái giảng đối phương thính đắc tiến đích, tái giảng nhĩ cai giảng đích, tối hậu giảng nhĩ tưởng giảng đích.
//
Bốn quy tắc giao tiếp giữa người với người: trước tiên nói những gì đối phương muốn nghe, sau đó nói những gì đối phương nghe vào, sau đó nói những gì bạn nên nói, cuối cùng nói những gì bạn muốn nói.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *