|

Gratitude And Farewell

🚂🛤️👋
Life is a train to the grave. There will be many stops on the way, and it’s hard for someone to accompany you from beginning to end. When the person who accompanies you wants to get off, you should be grateful even if you don’t give up, and then wave goodbye.
//
人生就是一列开往坟墓的列车,路途上会有很多站,很难有人可以自始至终陪着走完,当陪你的人要下车时,即不舍也该心存感激,然后挥手道别。
Rénshēng jiùshì yīliè kāi wǎng fénmù dì lièchē, lù túshàng huì yǒu hěnduō zhàn, hěn nàn yǒurén kěyǐ zìshǐzhìzhōng péizhe zǒu wán, dāng péi nǐ de rén yào xià chē shí, jí bù shě yě gāi xīn cún gǎnjī, ránhòu huīshǒu dàobié.
//
Nhân sinh tựu thị nhất liệt khai vãng phần mộ đích liệt xa, lộ đồ thượng hội hữu ngận đa trạm, ngận nan hữu nhân khả dĩ tự thủy chí chung bồi trứ tẩu hoàn, đương bồi nhĩ đích nhân yếu hạ xa thì, tức bất xá dã cai tâm tồn cảm kích, nhiên hậu huy thủ đạo biệt.
//
Cuộc đời là chuyến tàu đi tới nấm mồ, sẽ có nhiều điểm dừng trên đường đi; rất khó để có người đi cùng bạn từ đầu đến cuối; khi người đi cùng bạn muốn xuống tàu, ngay cả khi không muốn bạn cũng nên biết ơn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *