|

Prank

🎃💸
Is someone trying to give me a Halloween scare? Like suddenly transferring 100,000 USD to me?
//
万圣节有人想吓我一跳吗?比如突然转给我10w块钱。
Wànshèngjié yǒurén xiǎng xià wǒ yī tiào ma? Bǐrú túrán zhuǎn gěi wǒ 10w kuài qián.
//
Vạn thánh tiết hữu nhân tưởng hách ngã nhất khiêu mạ? Bỉ như đột nhiên chuyển cấp ngã 10w khối tiền.
//
Có ai muốn làm tôi sợ hãi vào ngày Halloween không? Ví dụ, đột nhiên chuyển cho tôi 100.000 đô la.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *