| |

Timeless Beauty

🗿🌺⏳
Stone may seem unremarkable, but it can last for thousands of years. Flowers are beautiful, but their fragrance lasts for a season only.
//
石头貌不起眼,却能恒久千年万载。鲜花美不胜收,却只不过一季芬芳。
Shítou mào bù qǐyǎn, què néng héngjiǔ qiānnián wàn zǎi. Xiānhuā měibùshèngshōu, què zhǐ bùguò yījì fēnfāng.
//
Thạch đầu mạo bất khởi nhãn, khước năng hằng cửu thiên niên vạn tái. Tiên hoa mỹ bất thắng thu, khước chích bất quá nhất quý phân phương.
//
Đá bề ngoài không đáng chú ý vẫn có thể tồn tại vĩnh cửu hàng ngàn năm. Hoa tươi đẹp không sao tả xiết chẳng qua cũng chỉ thơm được một mùa.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *