Many people believe that life without love is tasteless, but they don't know what love truly is.
|

Selfless Love

🍃💔🌸
Many people believe that life without love is tasteless, but they don’t know what love truly is. Their love is possession, plunder, and limitation, not inclusion, selflessness, and fulfillment. Such love only makes themselves and others more miserable, not happy. — Khenpo Sodargye
//
许多人认为,没有爱的人生就没味道,但却不知道什么是爱。他们的爱是占有、掠夺、限制,不是包容、无私、成全。这样的爱,只会让自己和别人越来越痛苦,而不是快乐。 ​——索达吉堪布 ​​​
Xǔduō rén rènwéi, méiyǒu ài de rénshēng jiù méi wèidào, dàn què bù zhīdào shénme shì ài. Tāmen de ài shì zhànyǒu, lüèduó, xiànzhì, bùshì bāoróng, wúsī, chéngquán. Zhèyàng de ài, zhǐ huì ràng zìjǐ hé biérén yuè lái yuè tòngkǔ, ér bùshì kuàilè. ——Suǒ dá jí Kānbù​
//
Hứa đa nhân nhận vi, một hữu ái đích nhân sinh tựu một vị đạo, đãn khước bất tri đạo thập yêu thị ái. Tha môn đích ái thị chiêm hữu, lược đoạt, hạn chế, bất thị bao dung, vô tư, thành toàn. Giá dạng đích ái, chích hội nhượng tự kỷ hòa biệt nhân việt lai việt thống khổ, nhi bất thị khoái nhạc. ​—— Tác đạt cát Kham bố
//
Nhiều người cho rằng, không có tình yêu thì cuộc sống sẽ mất đi hương vị, nhưng họ lại không biết tình yêu là gì. Tình yêu của họ là chiếm hữu, cướp đoạt, giới hạn, chứ không phải bao dung, vô tư, thành toàn. Loại tình yêu này chỉ khiến bản thân và người khác ngày càng đau khổ, chứ không hề hạnh phúc. — Khenpo Sodargye

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *