|

Not The One

💔🙅‍♂️😔 #RelationshipRealizations #NotTheOne #LoveLessons
I didn’t have a standard for selecting a spouse until I met you, and I told myself that your kind wouldn’t be acceptable.
//
以前我没有择偶标准,直到遇见了你,我告诉自己,你这种的不能要。
Yǐqián wǒ méiyǒu zé’ǒu biāozhǔn, zhídào yùjiànle nǐ, wǒ gàosù zìjǐ, nǐ zhè zhǒng de bùnéng yào.
//
Dĩ tiền ngã một hữu trạch ngẫu tiêu chuẩn, trực đáo ngộ kiến liễu nhĩ, ngã cáo tố tự kỷ, nhĩ giá chủng đích bất năng yếu.
//
Trước kia tôi không có tiêu chuẩn chọn bạn đời, cho đến khi gặp phải anh, tôi tự nhủ với mình, loại như anh không thể chấp nhận được.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *