Hope that on days when you're not making money, your life won't be like rainy days, always filled with gloom, but instead, you'll earn more experiences of the world. Thank you, spring; let's recharge and continue our journey.
|

Spring ​​​Optimism

🌧️🔋🌱
Hope that on days when you’re not making money, your life won’t be like rainy days, always filled with gloom, but instead, you’ll earn more experiences of the world. Thank you, spring; let’s recharge and continue our journey.
//
希望在不赚钱的日子里,你的人生也不会是像阴雨天一样,总是充满阴霾,而是赚得了更多对于世界的体验。谢谢春天,充好电,咱们再继续出发。
Xīwàng zài bù zhuànqián de rìzi lǐ, nǐ de rénshēng yě bù huì shì xiàng yīnyǔ tiān yīyàng, zǒng shì chōngmǎn yīnmái, ér shì zhuàn déliǎo gèng duō duìyú shìjiè de tǐyàn. Xièxiè chūntiān, chōng hǎo diàn, zánmen zài jìxù chūfā.
//
Hi vọng tại bất trám tiền đích nhật tử lý, nhĩ đích nhân sinh dã bất hội thị tượng âm vũ thiên nhất dạng, tổng thị sung mãn âm mai, nhi thị trám đắc liễu canh đa đối vu thế giới đích thể nghiệm. Tạ tạ xuân thiên, sung hảo điện, cha môn tái kế tục xuất phát.
//
Hy vọng trong những ngày không kiếm được tiền, cuộc sống của bạn cũng sẽ không giống như trời mưa dầm, luôn đầy u ám mà hãy tích lũy thêm càng nhiều trải nghiệm về thế giới. Cảm ơn mùa xuân, sạc điện xong, chúng ta lại tiếp tục xuất phát.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *